VIDEO
Theo VTC16
Nỗ lực giảm nghèo ở huyện vùng biên Trùng Khánh - Cao Bằng
11:08 AM 19/05/2023
Huyện vùng biên Trùng Khánh là một trong bảy huyện nghèo của tỉnh Cao Bằng đã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững qua các giai đoạn, cụ thể là giai đoạn 2021 – 2025 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đời sống của người dân nhất là hộ nghèo và cận nghèo đã được cải thiện và nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của người dân vùng biên giới.