VIDEO
Theo Truyền hình Nhân Dân
Tăng quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện
02:18 PM 21/03/2024
Bên cạnh việc mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, chúng ta mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bằng cách nới quy định về tiêu chí điều kiện hưởng.