Xã hội
Bắc Giang: Quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ nữ
02:43 PM 27/06/2024
(LĐXH) – Những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn qua tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, có năng lực, trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã của địa phương.
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, Đề án và văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương về công tác phụ nữ. Đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện và hỗ trợ đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn, thực tiễn công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ nữ
Các hoạt động tuyên truyền vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới (BĐG) nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng được đẩy mạnh thông qua việc xây dựng các tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền trên báo, đài, tạp chí của Trung ương, của tỉnh, trang thông tin điện tử, báo mạng; căng treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền trên các trục đường chính, khu tập trung đông dân cư nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tháng hành động vì BĐG; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho các cán bộ, công chức nữ các ngành, các cấp.
Các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên chú trọng chỉ đạo công tác cán bộ nữ từ khâu phát triển đảng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chị em trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đến nay, tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt 64%; tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 56%.
Công tác quy hoạch cán bộ nữ có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều cán bộ nữ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND, UBND, quy hoạch lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các chức danh chủ chốt. Nhiệm kỳ 2020-2025 (rà soát, bổ sung năm 2022) có 138 cán bộ nữ được quy hoạch cấp uỷ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các chức danh chủ chốt tỉnh, huyện và vị trí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Nhiệm kỳ 2025-2030 (xây dựng năm 2022) số cán bộ nữ được quy hoạch là 143 người.
Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 41 cán bộ nữ là lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quản lý; tổng số nữ giữ chức vụ lãnh đạo (cấp trưởng, cấp phó) chiếm tỉ lệ 16%. Tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp, tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025 đều tăng so với giai đoạn trước. Trong đó, cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh chiếm 11,7%, nữ lãnh đạo chủ chốt tại HĐND, UBND cấp xã là 31% xã, phường, thị trấn; cấp huyện 50%; cấp tỉnh 28,6%. Các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm 35%. Tỷ lệ nữ tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV của tỉnh là 3/9 đại biểu (chiếm 33,3%); tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: cấp tỉnh là 26,67% (tăng 5,57%); cấp huyện là 26,4% (tăng 1,1%); cấp xã là 25,06% (tăng 2,96%). Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh có 01 đồng chí nữ là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Có thể thấy, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Bắc Giang ngày càng trưởng thành, có năng lực, trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã của địa phương. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đạt 60% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đạt ít nhất 40%; Tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đạt 75%... trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác cán bộ nữ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định về cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ. Rà soát, tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách, pháp luật về cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ. Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ gắn với quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan hoạch định chính sách các cấp.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về BĐG và vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ trong thời kỳ mới. Tăng cường hợp tác quốc tế về sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý thông qua trao đổi, học tập kinh nghiệm; huy động nguồn viện trợ và các nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện công tác BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tại các ngành và địa phương đối với việc thực hiện biện pháp bảo đảm BĐG và các chính sách về công tác cán bộ nữ.../.
Hiền Minh