Giáo dục - Nghề nghiệp
Hà Nội đào tạo nghề dưới 03 tháng cho hơn 14.700 người
03:54 PM 14/03/2023
LĐXH)- UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 14.720 người.
Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện chính sách đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo quy định của Nhà nước, kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động; tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, chuyển đổi việc làm phù hợp yêu cầu của thị trường lao động, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại từng địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của đào tạo nghề trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và ứng dụng khoa học công nghệ 4.0.
Đồng thời, khuyến khích, huy động và tạo sự đồng thuận, vào cuộc của doanh nghiệp, người lao động trong thực hiện chính sách đào tạo nghề, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho hơn 14.700 người

UBND thành phố yêu cầu sự tham gia của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân; tạo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trên địa bàn thành phố trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng của thành phố. Đào tạo nghề phải gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát kinh tế - xã hội và các Chương trình của thành phố và từng địa phương; tổ chức đào tạo đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Theo Kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2023, tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho 14.720 người. Trong đó, đào tạo cho lao động là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ; người chấp hành xong hình phạt tù theo Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ, trên địa bàn thành phố là 14.202 người. Đào tạo cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 43/2016/TT- BLĐTBXH là 500 người. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 52,5%.
Mức hỗ trợ đào tạo được thực hiện theo quy định của UBND Thành phố ban hành; trường hợp người học đồng thời thuộc các đối tượng ưu tiên hỗ trợ thì được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất. Thực hiện hỗ trợ đào tạo theo quy định tại Quyết định số 4285/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội.
Quy mô đào tạo tối đa là 35 học viên/lớp. Phương thức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng được thực hiện đa dạng, linh hoạt (đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo nghề; đào tạo lưu động tại các địa phương; đào tạo tại nơi sản xuất, doanh nghiệp, làng nghề; kết hợp đào tạo lý thuyết tại cơ sở và thực hành nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất...).
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng phải có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm đào tạo nghề, có cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy tốt và có nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động sau học nghề. Không để các cơ sở đào tạo nghề không đủ điều kiện, tổ chức đào tạo nghề kém hiệu quả tham gia đào tạo nghề cho người lao động.
Theo Kế hoạch, UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (là cơ quan thường trực) chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Chịu trách nhiệm xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho từng đối tượng.
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ đào tạo, mức hỗ trợ các đối tượng, các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trình UBND Thành phố phê duyệt.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin về các hoạt động triển khai và kết quả thực hiện công tác đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện…

Chí Tâm