Văn hóa - Thể thao
Phát huy những giá trị văn hoá mang tính đặc trưng, riêng có, xây dựng quận Tây Hồ là trung tâm văn hoá – du lịch của Thủ đô
10:02 AM 11/04/2024
(LĐXH)- Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy các giá trị di sản, truyền thống văn hóa, xây dựng người Tây Hồ hiện đại, thanh lịch, văn minh.
Quận ủy Tây Hồ vừa quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trên địa bàn quận.
Theo đồng chí Trần Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo quận uỷ Tây Hồ cho biết: Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội, thời gian qua, quận Tây Hồ đặc biệt quan tâm thực hiện việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá mang tính đặc trưng, riêng có của Tây Hồ, từ đó góp phần gìn giữ những giá trị văn hoá của Thủ đô Hà Nội.
Cùng với việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hoá, quận đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, hướng tới mục tiêu xây dựng quận Tây Hồ là trung tâm văn hoá – du lịch của Thủ đô.
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” tại điểm cầu Phường Xuân La.
Song song với việc thực hiện có hiệu quả Chương trình số 06-CTr/TU của Thành uỷ, các nghị quyết, chương trình công tác của Quận uỷ về phát triển công nghiệp văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, quận Tây Hồ cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các nội dung, nhiệm vụ đã được đề ra tại Chỉ thị số 30-CT/TU; đề cao hơn nữa vai trò gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp.
Đặc biệt, quận sẽ tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu, kết nghĩa với các quận, huyện bạn và các quốc gia có nền công nghiệp văn phát triển nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Tây Hồ; học tập, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo dựng các sản phẩm du lịch văn hóa, xây dựng quận phát triển xứng tầm với những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất và con người Tây Hồ, qua đó góp phần cùng Đảng bộ thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã được đề ra tại Chỉ thị số 30-CT/TU.
Bí thư quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Hội nghị. 
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương cho biết quận nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đưa việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ chính trị trọng yếu.
Chỉ đạo và tham mưu các phường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức. Tập trung tuyên truyền, vận động nhằm phát huy ý thức tự giác của Nhân dân trong việc chấp hành kỷ cương, pháp luật, có nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lĩnh vực đời sống hàng ngày, bảo vệ môi trường, cảnh quan của hồ Tây, thực hiện theo tiêu chí Người Hà Nội thanh lịch - văn minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử ở nơi công cộng.
Cụ thể hoá các tiêu chí Người Hà Nội thanh lịch - văn minh gắn với xây dựng các phong trào văn hóa và danh hiệu văn hóa (Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa), đảm bảo thiết thực và phù hợp thực tế, không gian văn hóa và các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương phát biểu tại Hội nghị.
Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TU, quận Tây Hồ đề ra những nội dung trọng tâm sẽ tập trung thực hiện gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; Xây dựng Phường văn hóa và Phường đạt chuẩn đô thị văn minh, thực hiện có hiệu quả 2 bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn; Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật, TDTT; Phát huy hiệu quả các quy ước và giá trị văn hóa truyền thống tại cơ sở; Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội; Phát động phong trào thi đua gắn với kiểm tra, đánh giá.
Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Trần Quang Đạo: Ban Thường trực UBMTTQ quận, các tổ chức thành viên thuộc quận tập trung tuyên truyền thực hiện Chương trình 03 - CTr/QU ngày 19/10/2020 của Quận ủy về “Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội; xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, giai đoạn 2020-2025” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị lồng ghép với triển khai thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị thuộc quận Tây Hồ và quy tắc ứng xử nơi công cộng, thực hiện quy ước tổ dân phố, góp phần xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Đồng chí Trần Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo quận uỷ Tây Hồ.
Thực hiện các tiêu chí xây dựng Phường văn hóa, Phường đạt chuẩn đô thị văn minh, thực hiện văn hóa giao thông, xây dựng các tuyến phố văn minh thương mại, nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa, tăng cường mối quan hệ giữa Gia đình – Nhà trường – xã hội trong công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài.... Ðặc biệt, phối hợp với chính quyền chỉ đạo có nền nếp Hội nghị nhân dân hằng năm từ 100% tổ dân phố đến các phường trong quận với tỷ lệ người dự và ý kiến phát biểu ngày một tăng lên. Năm 2024 đã có 21.682 lượt người dự, tham gia hơn 512 lượt ý kiến bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, chỉnh trang đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh.
Chủ tịch UBND phường Xuân La Nguyễn Đình Hà xác định việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là quá trình lâu dài, cần phải thực hiện thường xuyên và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phường Xuân La đã tập trung bám sát vào 07 nội dung của Chỉ thị và cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, gắn với 02 bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố, việc xây dựng các phong trào văn hóa, danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng văn hóa trong giao tiếp, ứng xử của người dân.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư quận uỷ Lê Thị Thu Hằng chia sẻ: Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt các nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 30 cũng như đã nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị. Qua đó, có thể thấy rất rõ việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học và xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh là hết sức cần thiết và rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy các giá trị di sản, truyền thống văn hóa, xây dựng người Tây Hồ hiện đại, thanh lịch, văn minh.
Quận đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 17/3/ 2021 của Thành ủy “Về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 và cụ thể hóa bằng việc xây dựng Chương trình 03 ngày 19/10/2020 của Quận ủy về “Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội; xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, giai đoạn 2020-2025” và Đề án số 09 ngày 14/7/2021 về “Xây dựng Phường văn hóa, Phường đạt chuẩn đô thị văn minh, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận Tây Hồ.
Chỉ thị số 30-CT/TU đã được Thành ủy Hà Nội ban hành đã làm sâu sắc hơn chiến lược phát triển văn hóa, phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Tây Hồ, đồng thời là cánh tay nối dài và khơi dậy nguồn lực, động lực phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, khơi nguồn khát vọng vươn mình trỗi dậy của Tây Hồ, khát vọng của thủ đô ngàn năm văn hiến./.
Thảo Lan