Xã hội
Thông báo về việc đăng ký thực hiện dự án, mô hình Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023
07:24 PM 05/06/2023
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có nhu cầu lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án, mô hình giảm nghèo năm 2023 như sau:
1. Căn cứ đề xuất các dự án, mô hình: Các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ, ngành hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
2. Đề xuất các dự án, mô hình giảm nghèo về bình đẳng giới
Dự án, Mô hình: Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và các mục tiêu về giảm nghèo của địa phương.
3. Hồ sơ đề xuất các dự án, mô hình
- Văn bản đề xuất thực hiện dự án, mô hình Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo về bình đẳng giới năm 2023
- Dự án, mô hình dự kiến triển khai thực hiện (Mẫu kèm theo)
- Hồ sơ năng lực của đơn vị đề xuất thực hiện dự án gồm: Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ hoặc giấy phép kinh doanh, hoạt động; tổ chức bộ máy, năng lực tài chính và thông tin liên quan đến năng lực của đơn vị; các hoạt động đã thực hiện liên quan đến dự án, mô hình đề xuất; thông tin liên hệ (email, website, địa chỉ, số điện thoại).
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Thời gian thực hiện: Năm 2023
4.2. Địa bàn thực hiện: Trên phạm vi cả nước, ưu tiên các huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
4.3. Đối tượng hỗ trợ: Theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình.
4.4. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 giao cho Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1376/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký
- Thời gian: Trước ngày 17 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm: Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 024.3826.9551/ 0912.050.783.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, đăng ký./.

 

MẪU ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG DỰ ÁN, MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO

(Kèm theo Thông báo số 2054/TB-LĐTBXH ngày 05/6/2023
 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


1. Tên dự án:………………………………………………………………………

2. Tên cơ quan, đơn vị đề xuất dự án:………………………………………….

3. Loại mô hình:…………………………………………………………………...

4. Mục tiêu của dự án: Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, dự kiến kết quả đầu ra và số hộ thoát nghèo……………………………………………………………..

5. Đối tượng tham gia:……………………………………………………………

6. Thời gian triển khai:……………………………………………………………

7. Địa bàn thực hiện:……………………….………….………………………….

8. Nội dung:…………………………………….…………….…………………….

9. Kinh phí thực hiện:…………………………….……………………………….

10. Kế hoạch triển khai:…………………………………………………………..

11. Tổ chức thực hiện:…………………..………………………………………..

12. Các nội dung liên quan khác:…………...…………………………………..

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)