Xã hội
TPHCM: Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
02:52 PM 21/03/2023
(LĐXH) – Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025. Phạm vi áp dụng, trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã, thị trấn; các sở, ngành (chủ trì, quản lý, tham gia thực hiện các chính sách và giải pháp đảm bảo thực hiện Chương trình).

Sửa chữa nhà cho hộ nghèo tại phường Phạm Ngũ Lão Quận 1, TPHCM

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu, quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã, thị trấn; các sở, ngành tham gia giám sát, đánh giá việc rà soát thường xuyên và định kỳ, xác định và quản lý danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo nhằm đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời và đầy đủ; công tác triển khai thực hiện các nguồn vốn, chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo của Thành phố đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo.

Đồng thời, giám sát, đánh giá những thông tin liên quan; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; tổng hợp các kiến nghị, phối hợp cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; đồng thời, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả, nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu và lộ trình giảm nghèo tại địa phương. Giám sát, đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong Chương trình Giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch thực hiện hằng năm.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố năm 2023. Theo đó, UBND TP.HCM xác định mục đích, yêu cầu nhằm đảm bảo công tác rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trong Chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 hiệu quả, thiết thực góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn thành mục tiêu Chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố năm 2023. Phấn đấu, thực hiện giảm 0,38% tỷ lệ hộ nghèo và 0,28% tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021-2025. Từ đó, làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2021-2025; đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, các dịch bệnh khác và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố...

Trương Đăng