Xã hội
KonTum: Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
03:16 PM 07/08/2020
(LĐXH) -Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay, trẻ em trong độ tuổi (dưới 16) trên địa bàn tỉnh KonTum là 186.118 em, chiếm 33,87%. Trong đó, trẻ em dưới 06 tuổi là 69.971 em; 35.30 trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo; 671 em mồ côi cả cha và mẹ hoặc bị bỏ rơi hoặc không nơi nương tựa.
Tổng kinh phí dành cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 -2020 là trên 13,76 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách của Trung ương là trên 4,39 tỷ, ngân sách của địa phương là trên 8,47 tỷ; ngân sách vận động từ 18 dự án và 9 cá nhân của các tổ chức phi Chính phủ với tổng kinh phí trên 3,42 triệu USD. Trong đó, có 05 dự án chuyển tiếp với vốn cam kết 1,4 triệu USD và 13 dự án vận động mới trong giai đoạn 2016-2018 là trên 2 triệu USD. Unicef hỗ trợ Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2021 sử dụng vốn ODA do UNICEF tài trợ với tổng kinh phí trên 3,6 triệu USD.. Mục tiêu của các dự án là nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền sống còn, phát triển, giáo dục và được bảo vệ của trẻ em, bao gồm tất cả trẻ em là các đối tượng của dự án và thành viên gia đình các em, đặc biệt là những người trong các nhóm dễ bị tổn thương.
Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Kontum năm 2019
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, người sử dụng lao động, xã hội, cha mẹ và trẻ em, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum xây dựng 08 phóng sự 12 tin, bài viết về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, tổ chức lồng ghép nói chuyện chuyên đề trực tiếp tại cộng đồng, trường học về lao động trẻ em; Tổ chức truyền thông cấp tỉnh tại 12 điểm với 6.500 lượt người tham gia; 90 điểm tại cấp huyện, thành phố với 40.500 lượt người tham gia. In ấn và xuất bản 33.000 tờ gấp, bản tin vì trẻ em; 750 dĩa CD tuyên truyền trong đó có nội dung phòng ngừa giảm thiểu lao động  trẻ em.
Cùng với đó, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung tuyên truyền tại 51 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; duy trì hoạt động truyền thông cho cha mẹ và trẻ em về bảo vệ trẻ em tại 42 xã có hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; 21 Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em; 30 Câu lạc bộ bảo vệ trẻ em và nhóm trẻ em nòng cốt. Tập hợp, chọn lọc, xây dựng và phổ biến các tài liệu, sản phẩm truyền thông, giáo dục cho cha mẹ, giáo viên, trẻ em về đạo đức lối sống trong gia đình; chăm sóc trẻ thơ toàn diện; phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực không bạo lực trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý trường hợp trẻ em bị xâm hại; phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.
Lễ phát động Tháng hành động trẻ em xã Ya Tăng năm 2019
Trong công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, tỉnh đã tổ chức 05 cuộc kiểm tra liên ngành về công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cấp cơ sở, giám sát luân phiên hàng năm trên tất cả các huyện, thành phố (làm việc tại 10 huyện, thành phố và 15 xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tổ chức 20 cuộc kiểm tra độc lập tại các xã vùng dự án do tổ chức Unicef hỗ trợ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các quy định về phòng, chống ngăn ngừa giảm thiểu lao động trẻ em; đảm bảo thực hiện các quy định về phòng ngừa lao động trẻ em trái quy định của pháp luật có thể xảy ra trên địa bàn địa phương quản lý.
Nhằm phát hiện, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, tỉnh đã tổ chức 21 lớp tập huấn cho 1.260 lượt trẻ em trong Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em; tổ chức 05 lớp cho 560 học viên là cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; 15 lớp cho 750 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban điều hành và Ban Bảo vệ trẻ em các cấp. Nội dung tập huấn bao gồm các quy định của pháp luật quốc tế và quốc gia về lao động trẻ em; chính sách liên quan đến phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; quy trình thanh tra, kiểm tra; quy trình hỗ trợ, can thiệp trường hợp trẻ em có nguy cơ cao và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động trẻ em; kỹ năng truyền thông, tư vấn về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; kiến thức về cải thiện môi trường, điều kiện làm việc phù hợp với trẻ em tham gia lao động. Thông qua các buổi tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, cộng tác viên làm công tác thôn làng, tổ dân phố; đội ngũ thanh tra viên kiểm tra phát hiện kịp thời các đơn vị doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn có sử dụng lao động trẻ em như (các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức...). Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, đến nay, KonTum chưa phát hiện doanh nghiệp vi phạm việc sử dụng lao động trẻ em và trẻ em lao động trai quy định của pháp luật.
      Giai đoạn 2021-2030, KonTum tiếp tục chú trọng công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho đối tượng gia đình, nhà trường, cộng đồng về Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, có kế hoạch hàng năm. Triển khai công tác tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp và đội ngũ cộng tác viên các cấp về nhận biết về Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện và ký kết Kế hoạch liên ngành sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và văn bản hướng dẫn của Trung ương giai đoạn 2021-2030 về Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; tăng cường vận động sự tham gia của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trong việc tham chiếu, thực hiện hiệu quả các mô hình bảo vệ trẻ em và mục tiêu về Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Thục Quyên