Xã hội
Thành phố Phan Thiết: Tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác giảm nghèo
08:39 PM 15/05/2024
(LĐXH) - Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, đoàn thể, nhất là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người nghèo, công tác giảm nghèo của thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã đạt nhiều quả quan trọng, giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Công tác giảm nghèo được thành phố đặc biệt quan tâm thông qua việc thực hiện nghiêm túc các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo
Thực hiện văn bản chỉ đạo của tỉnh, UBND thành phố Phan Thiết đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể cho công tác giảm nghèo, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo, đảm bảo chỉ đạo kịp thời, sâu sát tình hình thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn quản lý; phân công công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội) chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.
Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn thành phố có sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban chỉ đạo; các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã thường xuyên phối hợp trong việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung các dự án, tiểu dự án và hoạt động của Chương trình; đảm bảo các dự án, tiểu dự án được triển khai, thực hiện công khai đến các khu phố, thôn, cộng đồng dân cư. UBND thành phố đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, cụ thể hóa hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ, thống nhất; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025.
Hàng năm, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và định kỳ; Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo; giao mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cho từng phường, xã. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thực hiện, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình qua đó, xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so Kế hoạch đầu năm.
Trên cơ sở quyết định phân bổ và giao vốn ngân sách của UBND tỉnh, UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết giao dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng định mức đã phân bổ. Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố Phan Thiết đến cuối năm 2023 còn 0,63% (390 hộ nghèo/62.105 hộ); so với đầu năm 2021 giảm 0,07%.
Trong năm 2022 và năm 2023, thành phố đã tổ chức 2 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo thành phố, phường, xã, khu phố, thôn với 381 người tham dự; mở 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông ở cơ sở cho 193 người tham dự. Ngoài ra, đặt 06 pa nô tuyên truyền về công tác giảm nghèo tại các phường, xã: Mũi Né, Phú Tài, Hưng Long, Lạc Đạo, Đức Long và Thiện Nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách hỗ trợ đối với người nghèo được triển khai rộng rãi đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề… được lồng ghép triển khai đồng bộ, có hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, thành phố Phan Thiết cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo như: Do đầu giai đoạn thực hiện Chương trình, nguồn vốn giao và một số văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành còn chậm; việc tiếp cận, nghiên cứu một số văn bản, hướng dẫn còn khó khăn, lúng túng. Cán bộ tham mưu công tác giảm nghèo từ thành phố đến phường, xã kiêm nhiệm nhiều việc, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Vẫn còn tồn tại tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước ở một bộ phận người nghèo; hộ nghèo thuộc diện già cả, neo đơn, ốm đau, bệnh tật chiếm tỷ lệ cao trong tổng số hộ nghèo của thành phố nên triển khai các chương trình, dự án gặp nhiều khó khăn như đào tạo nghề và các mô hình đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất.
Đối với Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”, Tiểu dự án 1 của Dự án 3 “Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp”; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/11/2023 quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có Công văn số 4100/SNN-CCPTNT ngày 18/12/2023 hướng dẫn mẫu hồ sơ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nên chưa triển khai được. Đối với Tiểu dự án 2 – Dự án 3 “cải thiện dinh dưỡng”: Kinh phí được giao trong tháng 9/2023, Sở Y tế mới tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế ở tuyến thành phố vào cuối tháng 9/2023. Hiện nay, ngành y tế gặp khăn trong công tác đấu thầu thuốc và vật tư y tế, dẫn đến việc thực hiện các nội dung hỗ trợ đối với tiểu dự án cải thiện dinh dưỡng đạt thấp.
Thời gian tới, thành phố Phan Thiết đề nghị tỉnh xem xét phân bổ nguồn vốn phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương để đảm bảo việc giải ngân đúng quy định và đạt chỉ tiêu. Sớm hướng dẫn thực hiện Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”; nhất là những mô hình phù hợp với những địa phương hộ nghèo đa số là già neo đơn, bệnh tật; thiếu lao động, đất sản xuất./.
Hồng Phượng