Xã hội
Nghệ An tích cực cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội
06:39 PM 27/06/2024
(LĐXH)-Hiện nay, công tác cải cách hành chính được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở đã tích cực phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành. Tập trung triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa  thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực ngành, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Nghệ An đang nỗ lực thực hiện chuyển việc nhận tiền mặt khi được chi trả chế độ chính sách sang chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
Hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động–Thương binh và Xã hội được tiếp nhận và trả kết quả qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Tính đến ngày 04/6/2024, Sở Lao động–Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và giải quyết 49.973 hồ sơ TTHC, trong đó có 1.214 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang; tổng  số hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn là 47.490 hồ sơ (đạt 99,98 % hồ sơ đến hạn giải quyết), 10 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm 0,02% hồ sơ đến hạn), có 2.355 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, 116 hồ sơ được trả lại do không đủ   điều kiện và theo yêu cầu của người dân, 02 hồ sơ chờ bổ sung.
Bên cạnh đó, Nghệ An tiếp tục quan tâm hoạt động chuyển đổi số ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm về quản lý văn bản đi– đến (VNPT I-Office) và tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC trên www.dichvucong.nghean.gov.vn. Tập trung tham mưu và triển khai thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ) thuộc lĩnh vực lao   động, người có công và xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã mở 219.846 tài khoản/294.015 đối tượng có nhu cầu mở, đạt 74,78%. Trong đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo là 100.172 tài khoản đạt 100% đối tượng đủ điều kiện hưởng; Người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng là 46.117 tài khoản/63.853 đối tượng có nhu cầu mở, đạt 72,2%; Bảo trợ xã hội là 73.557 tài khoản/134.766 đối tượng có nhu cầu mở, đạt 54,58%.
Số đối tượng được chi trả qua tài khoản ngân hàng là 14.301 người với số tiền  là 33.246,457 triệu đồng, lũy kế đến nay là 208.156,323 triệu đồng. Về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng phí cho người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội, đến nay đã tiếp nhận và trả kết quả theo quy định trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 2647 hồ sơ (trong đó có 838 hồ  sơ mai táng phí người có công và 1809 hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội). Về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trợ cấp thất nghiệp, đã tiếp nhận 666 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 8.58 % so với hồ sơ nhận trực tiếp.
Tuy nhiên, theo đánh giá, việc chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo Đề án 06/CP của Chính phủ đạt tỷ lệ thấp (đạt 6,5% số đối tượng đã mở    tài khoản).
Phần lớn các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội là những đối tượng yếu thế, già, khuyết tật, ... khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ; mặt khác, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ phục vụ việc giao dịch không dùng tiền mặt ở cơ sở còn hạn chế.
Trong 6 tháng cuối năm 2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành, đó  là:
Chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính; nâng cao các chỉ số cải cách hành chính lĩnh vực ngành. Làm tốt kiểm soát, công bố TTHC lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia, không để hồ sơ bị tồn đọng.
Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành, các đơn vị và các địa phương tập trung thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh  và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan. Tổ chức thực hiện, phát triển, nhân rộng các mô hình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ theo Kế hoạch của UBND tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
Quan tâm làm tốt công tác chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và an sinh xã hội. Rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở./.
Minh Hằng