Giáo dục - Nghề nghiệp
Nghệ An đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với giáo dục nghề nghiệp
02:34 PM 18/09/2023
(LĐXH)- Ngày 15/9, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND về triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 -2024 trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, đối với nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đối với giáo dục nghề nghiệp, Chỉ thị nêu rõ: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển các trường chất lượng cao, trường có ngành nghề trọng điểm các cấp độ.
Tăng cường, đổi mới công tác thông tin, truyền thông về GDNN. Thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu sử dụng của thị trường lao động và nhu cầu học nghề. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.
Không ngừng đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp quản trị và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp để thực hiện đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cuộc cách mạng 4.0.
(ảnh minh họa)
Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động đặc thù, lao động bị mất việc làm; đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động với chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Tăng cường hoạt động gắn kết với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động theo từng ngành nghề, cấp trình độ, vị trí việc làm; nhất là các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều, tuyển dụng lao động đã qua đào tạo để ký kết các chương trình hợp tác.
Xây dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ khởi nghiệp có hiệu quả, nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức có hiệu quả Ngày hội tuyển sinh, Kỳ thi kỹ năng nghề, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên GDNN cấp tỉnh và tham gia Kỳ thi kỹ năng nghề, Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2023 đạt kết quả tốt.
Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo và hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu.

Chỉ thị cũng yêu cầu hoàn thành, trình phê duyệt đề án sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An. Phấn đấu đến 2045, Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo; tích cực thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học trên đại bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng và triển khai mô trình trường đại học thông minh đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trường học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu chuyển đổi số.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hoạt động công bố quốc tế. Thực hiện các đề tài phục vụ hoạt động đào tạo, các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp của sinh viên, học viên.

Tập trung nâng cao các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; tăng cường và đa dạng hoá các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người học và thực hiện các dịch vụ giáo dục. Triển khai thực hiện mạnh mẽ phương pháp đào tạo: “Gắn nhà trường với doanh nghiệp”.

Đổi mới hoạt động hợp tác quốc tế trên cơ sở phát triển các mối quan hệ quốc tế, tăng cường hợp tác, trao đổi về giáo dục đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học. Phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế trong các cơ sở giáo dục đại học trên đại bàn tỉnh. Chủ động thu hút nguồn lực tài trợ quốc tế cả về chuyên gia, chương trình, giải pháp và tài chính, vật chất; tham gia mạng lưới nghiên cứu và trao đổi toàn cầu./.

Hồng Hà