Xã hội
Kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo ở Bắc Kạn
11:42 AM 30/06/2024
(LĐXH)- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng triển khai Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo và đạt những kết quả ghi nhận.
Trong danh sách 74 huyện nghèo giai đoạn 2021 - 2025  theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ thuộc 28 tỉnh, tỉnh Bắc Kạn có 02 huyện nghèo là Ngân Sơn và Pác Nậm.
Qua khảo sát đánh giá, huyện Pác Nặm có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 là 69,15% (hộ nghèo 53,54%, hộ cận nghèo 15,61%); 10/10 xã đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,3 triệu đồng/người/năm; là huyện khu vực vùng cao.
Huyện Ngân Sơn có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo 63,42% (hộ nghèo 51,13%, hộ cận nghèo 12,29%); có 9/10 xã đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,67 triệu đồng/người/năm; là huyện khu vực vùng cao.
Tính đến cuối năm 2023, số hộ nghèo của Ngân Sơn và Pác Nặm còn 7.118/15.143 hộ, chiếm tỷ lệ 47,01%, giảm 2,98%; hộ cận nghèo còn 1.989/15.143 hộ, chiếm tỷ lệ 13,13%, giảm 0,418% so với năm 2022.

Hộ nghèo và cận nghèo huyện Ngân Sơn nhận vật tư phân bón hỗ trợ sản xuất

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (Dự án 1) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, tổng số vốn được giao cho tỉnh Bắc Kạn trong năm 2023 là 166,326 tỷ đồng. Bao gồm, vốn phân bổ năm 2023 là 96,533 tỷ đồng (vốn đầu tư 87,757 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 8,776 tỷ đồng); nguồn vốn năm 2022 chuyển sang 69,793 tỷ đồng (vốn đầu tư 65,771 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 4,022 tỷ đồng).
Từ nguồn vốn được giao, tỉnh đã triển khai đầu tư 33 công trình gồm: 22 công trình đường giao thông, 07 công trình giáo dục đạt chuẩn quốc gia, 01 công trình nhà văn hóa, 02 công trình thủy lợi, 01 công trình y tế đạt chuẩn quốc gia. Số công trình duy tu 17 công trình.
Trong đó, huyện Ngân Sơn đầu tư 17 công trình, dự án (10 công trình giao thông,  04 công trình giáo dục đạt chuẩn quốc gia; 02 công trình thủy lợi; 01 công trình y tế đạt chuẩn quốc gia); duy tu bảo dưỡng 14 công trình.
Huyện Pác Nặm đầu tư 16 công trình, dự án (12 công trình giao thông, 03 công trình giáo dục đạt chuẩn quốc gia, 01 công trình nhà văn hóa); duy tu bảo dưỡng 03 công trình.
Đến hết năm 2023, kinh phí giải ngân của Dự án đạt gần 155,46 tỷ đồng, đạt 93,46% kế hoạch (vốn đầu tư hơn 145 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 10,4 tỷ đồng). Qua công tác giám sát cho thấy, các công trình đầu tư xây dựng đảm bảo mục tiêu, đối tượng, nội dung hỗ trợ đầu tư của Chương trình.
Đặc biệt, thực hiện Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ đầu tư và duy tu bảo dưỡng một số công trình phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân...
Trong năm 2024, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở huyện Ngân Sơn và Pác Nậm từ 4 - 5%. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, các cấp ủy, chính quyền đã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các dự án, tiểu dự án và sử dụng nguồn lực đầu tư đúng mục tiêu, đúng đối tượng theo quy định, nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Còn tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, các đại biểu cũng thảo luận kỹ lưỡng và đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2024, đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024. Trong đó, mục tiêu tỷ lệ giảm nghèo ở các huyện nghèo vẫn phải đạt 4 - 5% theo tinh thần cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, để công tác giảm nghèo ở hai huyện nghèo đảm bảo tính bền vững, thực chất, cần nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ.
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng, công tác giảm nghèo bền vững ở huyện Ngân Sơn và Pác Nậm ngày càng đi vào thực chất và đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững.

Chí Tâm