Xã hội
Lục Nam: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững
12:43 PM 23/06/2024
(LĐXH) - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 5,64% xuống còn 3,0%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 4,22% xuống còn 3,02%, đời sống của người nghèo được nâng lên.
Huyện đã tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG giảm nghèo
Huyện Lục Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025, Tổ công tác thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025. Đối với cấp xã, 25/25 xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý thực hiện các Chương trình MTQG; thành lập Ban Phát triển thôn tại các thôn, tổ dân phố; phân công thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách xã, thường xuyên phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của chương trình; Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo hằng năm; Hướng dẫn thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo thường xuyên và định kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều.
Bên cạnh đó, huyện cũng triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách giảm nghèo, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, giới thiệu những gương điển hình thoát nghèo tiêu biểu, những hộ gia đình tự nguyện xin thoát nghèo trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các dự án hiệu quả, chất lượng, phục vụ nhu cầu tốt nhất cho cộng đồng, nhân dân. Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội phát huy tốt việc giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo, kịp thời phản ánh tồn tại, khó khăn bất cập của cấp thôn, xã và các hộ dân đến cơ quan chuyên môn giải quyết.
Trong giai đoạn 2022-2024, huyện Lục Nam được phân bổ tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 28,58 tỷ đồng, trong đó: năm 2022 là 5,08 tỷ đồng; năm 2023 là 11,5 tỷ đồng; năm 2024 là 11,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã tập trung thực hiện các dự án: Đa hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

Hỗ trợ các hộ dân tham gia sản xuất chăn nuôi Gà lai Hồ thả vườn

Về kết quả mục tiêu cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 6/2024, toàn huyện đã giảm 2.272 hộ nghèo và hộ cận nghèo, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, bằng 63,5% kế hoạch của giai đoạn 2022-2025. Phối hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền, tư vấn, tạo việc làm mới cho 1.858 người. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo cho 2.855 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo. 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi. 93,7% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt và vượt chỉ tiêu giao 90%; 98,2% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt và vượt chỉ tiêu giao ít nhất 80%.
Trong đó, đối với Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, với kinh phí phân bổ 11,93 tỷ đồng, huyện đã xây dựng được 25 mô hình dự án giảm nghèo. Kết quả đến tháng 6/2024 đã giải ngân được 5,69 tỷ đồng/11,93 tỷ đồng. Đối với Tiểu Dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã thực hiện phân bổ kinh phí 5,45 tỷ đồng, kết quả giải ngân được 2,74 tỷ đồng, với 28 mô hình dự án giảm nghèo.
Thực hiện Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, trong đó đối với Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, huyện Lục Nam được phân bổ kinh phí 5,25 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được 1,62 tỷ đồng/5,25 tỷ đồng. Kết quả, trong 02 năm (2022-2023) đã tổ chức 13 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho 430 người lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; năm 2024 tổ chức khai giảng 02 lớp cho 70 người.
Bên cạnh đó, trong 02 năm qua, huyện đã tổ chức 10 lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho hơn 2.800 đại biểu thuộc 25 xã, thị trấn. Năm 2024, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện một số nội dung của Dự án 6, Dự án 7 thuộc Chương trình và đang triển khai thực hiện.
Có thể nói, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Lục Nam luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ của UBND tỉnh, Sở Lao động-TBXH, các sở, ban, ngành của tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện. Nội dung hỗ trợ các tiểu dự án, dự án thành phần của Chương trình phù hợp với nhu cầu hỗ trợ thực tế của người dân và địa phương, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân trong thực hiện Chương trình. Việc phân bổ nguồn lực thực hiện năm 2024 sớm, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của huyện. Công tác quản lý, điều hành các Chương trình MTQG được thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Bộ máy quản lý được kiện toàn, hoạt động đi vào nề nếp, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.
Trong thời gian tới, huyện Lục Nam sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo, xác định mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo phải gắn liền và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và chính sách về giảm nghèo; phát huy vai trò của Ban giám sát cộng đồng ở cơ sở; kịp thời ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng, trục lợi chính sách; qua đó kiến nghị bổ sung, sửa đổi các chỉ tiêu, mục tiêu cho phù hợp với thực tiễn. Thường xuyên tổ chức đa dạng các hình thức truyền thông về giảm nghèo, chú trọng các mô hình, điển hình giảm nghèo có hiệu quả để nhân rộng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo./.
Hồng Phượng