Xã hội
Nghệ An phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu cai nghiện ma túy
11:18 AM 27/03/2023
(LĐXH)- UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Theo Kế hoạch, trong năm 2023, Nghệ An phấn đấu 80% người nghiện trở lên có hồ sơ kiểm soát hoặc đang có mặt tại địa phương được tổ chức các hình thức cai nghiện phù hợp hoặc tham gia chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, Buprenorphine; thực hiện đạt 100% chỉ tiêu cai nghiện ma túy năm 2023; 80% chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy được tổ chức học nghề; tiếp tục tăng số người nghiện ma túy sau cai được vay vốn tạo việc làm theo quy định của pháp luật; nâng quy mô tiếp nhận của các cơ sở cai nghiện ma túy theo lộ trình Đề án chuyển đổi của các cơ sở cai nghiện ma túy đã được phê duyệt.
(ảnh minh họa)
100% cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại các xã, phường, thị trấn và các cơ sở cai nghiện ma túy được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.
100% học viên đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy được tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, đặc biệt là công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; 100% người nghiện ma túy sau cai khi hòa nhập cộng đồng được tổ chức quản lý sau cai; phấn đấu 100 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy được tổ chức truyền thông về phòng chống ma túy nhất là cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai.
21/21 huyện, thành, thị công bố cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định của Luật phòng, chống ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Kế hoạch được ban hành nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy gắn với tăng cường hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận toàn dân tham gia vào công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy và công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại các xã phường, thị trấn và các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh… đặc biệt ưu tiên các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy.
Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra.
UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ chính sách hỗ trợ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các Sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch.
Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao về công tác cai nghiện ma túy năm 2023.
UBND các huyện, thành, thị căn cứ chỉ tiêu được giao và tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Kế hoạch này./.
Hồng Hà
Từ khóa: Cai nghiện ma Túy