Xã hội
Đồng Nai: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong vùng dân tộc thiểu số Đồng Nai: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong vùng dân tộc thiểu số
(LĐXH) Nhờ tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết những việc khó, việc cụ thể, sát với tình hình thự...
1 2 3 4 5 6 7