Lao động
Hà Nội xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động
10:34 AM 11/04/2024
(LĐXH)- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch về tổ chức thu thập, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động, cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc trên địa bàn đến năm 2025.
Phiên GDVL do TTDVVL thành phố tổ chức tại quận Long Biên. Ảnh: Hồng Minh
Kế hoạch nhằm thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội, hình thành cơ sở dữ liệu về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm cơ sở quản lý lao động, thiết lập sổ lao động điện tử cho người lao động, hoạch định các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bên cạnh đó, thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về người đang tìm việc làm và nhu cầu về việc làm mong muốn, thông tin về người sử dụng lao động đang có nhu cầu tuyển dụng lao động và vị trí việc làm mà người sử dụng lao động đang tuyển, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.
Khối lượng thông tin cần thu thập gồm: Cơ sở dữ liệu về người lao động gồm các thông tin cơ bản của người lao động, trình độ, kỹ năng lao động, tình trạng việc làm, quan hệ lao động, tình hình tham gia bảo hiểm xã hội.
Cơ sở dữ liệu việc tìm người bao gồm các thông tin về người sử dụng lao động, vị trí việc làm mà người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng.
Cơ sở dữ liệu người tìm việc gồm các thông tin cơ bản nhân khẩu học, trình độ giáo dục phổ thông, lĩnh vực đào tạo, trình độ kỹ năngnghề, kinh nghiệm làm việc và nhu cầu về việc làm cần tìm của người lao động đang tìm việc làm.
Đối tượng thu thập người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động đang cư trú tại Hà Nội.
Nội dung thu thập, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động, cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc.
UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động, việc tìm người - người tìm việc; tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền việc thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố theo quy định…
Việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin được thực hiện đến hết ngày 31/12/2025./.
Hồng Minh