Nghiên cứu - trao đổi
Xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo hướng chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
08:32 AM 10/04/2023
(LĐXH) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm sâu sắc đối với việc ra đời và phát triển của lực lượng công an nhân dân nói chung, cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH&CNCH nói riêng. Việc nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm không ngừng củng cố lý tưởng, bản lĩnh, phẩm chất cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
          Xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH về chính trị là xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, làm cho cảnh sát PCCC&CNCH tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, luôn luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ Bộ công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ
            Vì vậy, xây dựng công an nhân dân vững mạnh về chính trị theo Hồ Chí Minh cần tập trung một số nội dung cơ bản sau:
           Thứ nhất, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc.
          Công an nhân dân Việt Nam do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định chính trị để xây dựng một xã hội mới. Bản chất của Đảng quy định bản chất giai cấp và mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của công an.
          Trong thời kỳ mới phải tiếp tục giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của công an thể hiện trước hết ở việc kiên định quan điểm, lập trường của giai cấp công nhân; tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động; quyết tâm xả thân chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định các nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có năng lực trí tuệ ngang tầm với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay.
           Hai là, xây dựng công an thực sự là lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.
          Theo Hồ Chí Minh, vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu là xây dựng công an lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhà nước và được nhân dân tin cậy, yêu mến. Đây cũng là một yêu cầu có tính nguyên tắc giữ vị trí định hướng cho mọi suy nghĩ và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ. Bởi lòng trung thành với Đảng, với sự nghiệp an ninh quốc gia là động lực để mỗi cán bộ tự giác chiến đấu, biến mục tiêu, lý tưởng của Đảng thành hiện thực; từ đó mà sự lãnh đạo của Đảng đối với công an càng được tăng cường.
Bàn về phẩm chất trung thành của công an không phải là vấn đề mới, nhưng trong tình hình hiện nay cần nhấn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng bao hàm cả tuyệt đối trung thành với quốc gia dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hồ Chí Minh cũng đặt ra vấn đề Đảng lãnh đạo quyết định trực tiếp đến mọi mặt công tác công an, nên Người dạy: “các cấp ủy đảng phải thực sự giúp đỡ và lãnh đạo chặt chẽ công an”.
          Ba là, bảo đảm cho công an có đủ sức mạnh chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
          Yêu cầu xây dựng công an về chính trị phải bảo đảm cho công an đủ sức mạnh và khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, công an phải tinh thông nghiệp vụ và giỏi chuyên môn, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
          Bốn là, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp cuả công an, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng.
          Công an nhân dân Việt Nam là công an cách mạng, được hình thành từ các đội du kích vũ trang, ra đời trước khi giành được chính quyền nhà nước với khát vọng cháy bỏng là giành độc lập dân tộc và bảo vệ cơ sở cách mạng; được Đảng, Bác Hồ tổ chức, giáo dục và rèn luyện trong đấu tranh cách mạng và khói lửa chiến tranh; là con em của nhân dân lao động và trí thức yêu nước; được nhân dân tin yêu và đùm bọc trong đấu tranh cách mạng, trong chiến tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh chiến đấu và công tác của công an được hun đúc từ chủ nghĩa yêu nước, yêu đồng bào và dân tộc. Sức mạnh đó là sức mạnh tổng hợp của lòng quyết tâm, đó là sức mạnh bách chiến, bách thắng trước mọi kẻ thù của dân tộc.
          Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá, kinh tế thị trường, đối tượng, đối tác khó phân biệt và nhận diện, vấn đề phát huy truyền thống công an: từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu hơn lúc nào hết cần được giáo dục, phát huy và giữ vững. Hồ Chí Minh dạy rằng: “Các chú phải học tập cho tốt, giữ gìn kỷ luật cho nghiêm, lúc không có địch cũng như có địch, lúc có địch cũng coi như không có địch”[1]. Để giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp này trong thời kỳ mới, phải tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện phấn đấu theo sáu điều dạy, mười điều kỷ luật của Người đối với công an nhân dân. Giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng đi đôi với bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ một cách thường xuyên, kiên quyết và triệt để hơn nữa. Bên cạnh đó, phải có phê bình và kỷ luật nghiêm minh, tổ chức lề lối làm việc, xây dựng một hệ thống điều lệnh, điều lệ, quy định thật chặt chẽ, khoa học và nâng cao trách nhiệm công tác mới có thể biến nhận thức thành hành động cụ thể trong đội ngũ công an nhân dân.
           Năm là, xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh góp phần nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong công an.
Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề xây dựng công an nhân dân muốn vững mạnh thì phải có tổ chức chính trị vững mạnh, phải giản đơn, thiết thực, tránh cái tệ quá hình thức, giấy má. Tổ chức công an nhân dân là cơ quan của Chính phủ, chịu sự lãnh đạo của Đảng, được xây dựng là hệ thống các lực lượng, các cơ quan trong cơ cấu chung, có mối quan hệ và sự phối hợp hành động, chỉ huy, chỉ đạo thống nhất để tạo ra sức mạnh của toàn lực lượng trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
         Do đó, phải chú trọng huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ.  Những vấn đề như: nâng cao chất lượng chính trị, tri thức hoá nhân tố con người, tăng cường điều lệnh,  kỷ luật tự giác, nghiêm minh; rèn luyện đạo đức, lối sống cách mạng, chính quy; nắm vững pháp luật, sử dụng thành thạo các biện pháp công tác, mưu trí, sáng tạo; có tinh thần cảnh giác cao; giữ vững sự thống nhất ý chí và hành động … luôn là những vấn đề cơ bản trong xây dựng lực lượng công an nhân dân về chính trị.
          Sáu là, phải gắn bó mật thiết với nhân dân.
          Nhân dân là mục đích, là trách nhiệm cao nhất của công an nhân dân; nhân dân vừa là lực lượng quyết định trong sự nghiệp đấu tranh  bảo vệ an ninh trật tự, vừa là nguồn gốc sức mạnh vô địch, là động lực phát triển công an nhân dân về mọi mặt; dựa vào quần chúng, liên hệ chặt chẽ với quần chúng vừa là đường lối công tác, là biện pháp rất cơ bản, vừa là phương pháp, tác phong, thái độ, lại vừa là nhân cách, là lẽ sống, là phẩm chất cao quý của công an nhân dân.
          Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên khẳng định nhân dân là lực lượng quyết định sự nghiệp đấu tranh chống phản cách mạng và tội phạm khác nhằm bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự xã hội. Người cho rằng: khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn.
Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng là mục tiêu công tác quan trọng của công an trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền an ninh nhân dân. Do đó, cần phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ máu thịt giữa công an và nhân dân.
Cán bộ chiến sỹ công an dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ
           Tóm lại, công tác nghiên cứu, quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công an nhân dân còn nhiều nội dung, đặc biệt là vấn đề xây dựng công an nhân dân về chính trị chưa được quan tâm một cách thích đáng và toàn diện cả về nhận thức và thực tiễn. Do đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu, thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa chiến lược lâu dài để góp phần củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong công tác xây dựng công an nhân dân về chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lề lối, tác phong công tác, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của lực lượng công an trong tình hình mới.
Đại úy Diệp Xuân Hải; Thượng úy Nguyễn Văn Thuật
                                                                            - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy